Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti
při Katedře filosofie a společenských věd Filozofické fakulty
Univerzity Hradec Králové

esf
Úvodní stránkaLidé

Lidé

Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.

Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. je ředitel centra LMS a odborný asistent na FF Univerzity Hradec Králové. Kromě toho pracuje jako post-doktorand v Centru pro teoretická studia a je spolueditorem fenomenologických svazků zařazených do Sebraných spisů Jana Patočky. Doktorát z filosofie získal na Ecole Normale Supérieure v Lyonu a FF UK za svou práci „Fenomenologie afektivity“, obhájenou před česko-francouzskou porotou. Překládá z francouzštiny, přednáší a publikuje o novověké filosofii, fenomenologii a vztahu přirozeného a vědeckého světa.

Publikace

Články a statě

„La fragilité de la démocratie face au défi de la technique“, in: Annales bergsoniennes: Bergson et la politique. De Jaures a aujourd'hui, PUF, 2012, pp. 297-310

Ondřej Švec, Persida Aslani, „L’autorité de la loi dans son rapport avec la force et la justice“, in: A. François (ed.), Nouvelles figures de l’Etat : Violences, droit et société, Cluj, IDEA, 2011, str. 207-221.

„Role Žitého světa ve fenomenologické teorii vědy“, in: Spor o přirozený svět, Praha, Filosofia, 2010, str. 85-105.

„Trojí úskalí současné filosofie a požadavky, které z toho plynou“, in: Filosofie dnes, Vol 2, No 1, 2010, str. 21-27.

„Fenomenologická teorie emocí jako most mezi kognitivní vědou a neurobiologií“, in: Kognice 2009, Hradec Králové: Gaudeamus, 2009, str. 176-185.

„Mundus est fabula: Descartovo Pojednání O Světě a imaginární založení novověké přírodovědy“, in: Jan Kuneš, Martin Vrabec et al.: Člověk a jeho svět. Filosofický pojem světa od novověku po dnešek, Praha, Filosofia, 2009, s. 21-49.

„Strukturální antropologie a smrt člověka“, in: Teorie vědy, Praha, vol. 31, no 1 2009, str. 19-48.

„Afektivní transcendence druhého u Lévinase“, in Lévinas - filozofie a výchova, Praha, Oikúmené 2007, s. 112-127

„Emoce jakožto specifické formy jednání“, in Filosofie jednání, Praha, Oikúmené 2005, s. 221–239

„Les émotions sont-elles des actions sui generis?“, in Philosophie de l’Action - Actes de l’Université européenne d’été de Prague 2004, Cluj, Roumanie, Editura 2005, s. 259–275

„Bergsonův nekarteziánský dualismus“, in Filosofie Henriho Bergsona - základní aspekty a problémy, Praha, Vyšehrad 2003, s. 47–65

„Descartova teorie vášní“, úvod k překladu Vášní duše R. Descarta, Praha, Mladá fronta 2002, s. 9 – 30

„Překlad filosofického textu: věrnost myšlence, či termínům?“, in: Literární noviny, Praha, 2003/6

Knihy, sborníky a editorská činnost

editor svazku Fenomenologické spisy II J. Patočka, Praha, Oikoymenh, 2009 (společně s Pavlem Koubou)

Philosophie de l’Action (Actes de l’Université européenne d’été de Prague 2004), Cluj, Rumunsko, Editura 2005 (k vydání připravili Ondřej Švec a Ciprian Mihali)

Filosofie jednání, Praha, Oikúmené 2006 (uspořádal Ondřej Švec)

Jan Patočka, Fenomenologické spisy I, Sebrané spisy Jana Patočky sv. 3. K vydání připravili I. Chvatík a P. Kouba spolu s A. Matouškem, M. Ritterem, M. Pětovou, C. Říhou, K. Slowikovou, L. Švandovou a O. Švecem. Praha, Oikúmené 2008

Jan Patočka, Péče o duši III. Sebrané spisy Jana Patočky sv. 3. K vydání připravili I. Chvatík a P. Kouba spolu s A. Matouškem, K. Novotným, M. Pětovou, C. Říhou, P. Stehlíkovou, L. Švandovou, O. Švecem a J. Vítem. Praha, Oikúmené 2002

H. Bergson, Myšlení a pohyb, Praha, Mladá Fronta 2003 (odborná redakce překladu)

Překlady (z francouzského jazyka)

M. Henry, „Neintencionální fenomenologie: úkol pro příští fenomenologii“, in: Co je fenomén? Husserl a fenomenologie ve Francii,, Praha, Oikoymenh 2010, str. 111-126.

D. Jervolino, „Hledání filosofie překladu inspirované četbou Jana Patočky“, in: Myšlení Jana Patočky očima současné fenomenologie,, Praha, Oikoymenh 2010, str. 101-115.

J.-F. Courtine, „Nejvlastnější možnost fenomenologie“, in: Myšlení Jana Patočky očima současné fenomenologie, Praha, Oikoymenh 2010, str. 225-246.

J. Patočka, „Husserlova nauka o eidetickém názoru a její současní kritikové“, in: Fenomenologické spisy II,, Praha, Oikoymenh 2009, str. 175-191.

Jan Patočka, „Filosofie Edmunda Husserla“, in: Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 6 (Fenomenologické spisy I), s. 407-419, Praha, Oikúmené 2008

Stelios Virvidakis, „Emoce a normativní důvody k jednání“, in: Filosofie jednání, Praha, Oikúmené 2006 (spolu s D. Štechem)

Wioletta Miskiewicz „Pohyb jako jednání. Teorie mozku coby aktéra v kritickém světle teorie racionality.“ in: Filosofie jednání, Praha, Oikúmené 2006 (spolu s A. Teskovou)

Bertrand Badie, „Raymond Aron jako teoretik mezinárodních vztahů. Otázka francouzského stylu jeho myšlení“ in: Filosofický časopis, 2006, č. 2

Denis Kambouchner, „Analýza Cogita a rozdělení filosofie“, in: Filosofický časopis, 2005, č. 3

Henri Bergson, „Duše a tělo“, in: Henri Bergson, Duševní energie, Praha, Vyšehrad, 2002
René Descartes, Vášně duše, Praha, Mladá Fronta, 2002

Recenze

Ondřej Švec, „Actualité de la bibliographie sur Jan Patočka: Fenomenologické spisy II“, in: Les Etudes philosophiques, n° 98, 2011/3, Paris, PUF, str. 421-424.

„Bergson a fenomenologie“, in: Filosofický časopis, Praha, 2003, n° 6, s. 1053–1056

Příspěvky na mezinárodních konferencích

„L´ethnologie des controverses philosophiques“ na Evropské letní universitě L’argumentation. Droit, politique, sciences, v Ohridu, Makedonie, 15.7. – 24.7. 2011

„Les conditions historiques de l’objectivité et la discontinuité de la recherche scientifique“ na Evropské letní universitě Espace public, philosophie et culture scientifique: les enjeux pour la démocratie, Ecole Normale Supérieure, v Bělehradě, Srbsko, červenec 2010

„La fragilité de la démocratie face au défi de la technique“ na frankofonní konferenci Henri Bergson – Deux Sources de la morale et de la religion, v Sofii, Bulharsko, listopad 2009

„Kafka et l’autorité mystique de la loi“, na Evropské letní univerzitě Nouvelles figures de l’État. Violences, droit et société, na Univerzitě Toulouse II, (9.-14. července 2009)

„Should we get rid of anthropocentrism in Human Sciences?“ na 11. mezinárodním zasedání ve Vile Lanna na téma: The Role of Anthropocentrism in Science (16-18. ledna 2009)

„Comment accédons-nous à la connaissance des valeurs ? », na konferenci Normes, valeurs et rationalité na Universitě ve Skopje, Makedonie (9.-11. června 2008)

„Understanding Emotions in First and Third Person Perspective“ na konferenci "Taking Perspectives in Sciences" ve Freiburgu, Německo (4.– 6. dubna 2008)

„Les rôles sociaux enferment-ils notre identité personnelle?“ na konferenci L’identité v Athénách, Řecko (5.– 10. listopadu 2005)

„La recherche de la langue parfaite“ na Evropské letní univerzitě Langues et langage: compréhension, interprétation et traduction, uspořádané na Ecole Normale Supérieure v Paříži, rue d’Ulm (11.–20. 6. 2005)

„L’incarnation de la morale stoïcienne chez Descartes“ v Lyonu, ENS–LSH, na kolokviu Raisons classiques, sagesse antique : modèle et modélisation, 20. 5. 2005

„Qu’est–ce qui est véhiculé dans la communication ?“ na Letní univerzitě Conversation v Topolčankách, Slovensko (26. 8.–1. 9. 2004)

„Emotions: actions sui generis?“ na Letní univerzitě uspořádaní na půdě FHS UK v Praze (7.– 15. 7. 2004)

„Conduites émotionnelles“, na mezinárodní konferenci Langages de l’action, pořádané Univerzitou v Iasi, Rumunsko (28.– 30. 4. 2004)

„Phénoménologie des émotions“ na kolokviu Emotions, Ecole Normale Supérieure, Paříž, Francie, 9. 2. 2004

Česky | English


Sledujte nás na FB
 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mapa stránek © 2009 Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti