Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti
při Katedře filosofie a společenských věd Filozofické fakulty
Univerzity Hradec Králové

esf
Úvodní stránkaO násDlouhodobý záměr

Dlouhodobý záměr

Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti vzniklo v rámci Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové v roce 2009 na základě podpory ESF. Cílem centra je podporovat interdisciplinární výzkum, propojující filosofii se vědními obory, které s ní sousedí a jejichž výsledky jsou relevantní pro poznání povahy a zákonitostí lidské mysli, lidského jazyka a lidské společnosti. V duchu původního poslání univerzity usilujeme o překonání výrazné atomizace lidského vědění a z toho plynoucí atomizace oborů univerzitního vzdělání tak, že se cílevědomě soustředíme na hledání spojnic mezi filosofií a ostatními humanitními vědami na jedné straně, a přírodními a technickými vědami na straně druhé. Chceme například zkoumat, do jaké míry jsou filosofické a společenskovědní názory na fungování lidské společnosti propojitelné s poznatky speciálních věd, jako jsou evoluční biologie, kognitivní psychologie či kybernetika.

Činnost centra by také měla přispět k odstraňování předsudku, že filosofie je pouze spekulativní, do sebe uzavřená a od reality odtržená věc, a stimulovat interakci mezi filosofií, společenskými vědami a vědami přírodními. Měla by na jedné straně zvýšit zájem filosofů a studentů filosofie o výsledky speciálních věd týkající se filosofických témat (jako je mysl, jazyk a společnost) a na druhé straně by měla zájemcům, kterým je bližší věda, předvádět filosofii jako disciplínu, která se od speciálních věd liší spíše snahou o zpřehledňující nadhled než nějakou bytostnou esoteričností.

Hlavní náplní činnosti centra je pořádání přednášek, konferencí a seminářů, na kterých vystupují význační odborníci z oblasti filosofie i (empirických) věd; a publikování materiálů s nimi spojených. Centrum si také klade za cíl zvyšovat úroveň humanitního vzdělání v Hradci Králové a poskytnout studentům filosofie i dalších oborů možnost vyslechnout přednášky předních odborníků, účastnit se diskusí o nových poznatcích a pronikat do základů vědecké práce.

Česky | English


Sledujte nás na FB
 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mapa stránek © 2009 Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti